Przejdź do treści

Curriculum vitae


Edukacja

 • 2006: Przewód przeprowadzony na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
  Nominacja Prezydenta RP z 8 czerwca 2006 r.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych.
  1996:Tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Podmiotowość zespołu pracowniczego w organizacji” - doktor habilitowany nauk humanistycznych
  Recenzenci: prof. dr hab. Zofia Ratajczak, prof. dr hab. Adam Biela, prof. dr hab. Jerzy Mączyński.
  Kolokwium 7 XI.1996r., zatwierdzenie 26. maja 1997 r.
 • Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii
  1981: Tytuł pracy: „Styl kierowania a stosunek pracowników do innowacji”.
  Promotor prof. dr  hab. Zofia Ratajczak. Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Mika, prof. dr hab. Wilhelmina Wosińska.
  1981: Doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych (1968-1975) - magister  psychologii (1975 - z wyróżnieniem)
  Tytuł pracy: "Proces przyswajania innowacji jako pokonywanie sytuacji trudnej."
  Promotor: prof. dr hab. Zofia Ratajczak. Recenzent: dr Jadwiga Timoszenko

Przebieg kariery zawodowej

 • od 1975 do nadal
  Wydział Pedagogiki i Psychologii, od 2019 Wydział Nauk Społecznych Instytut Psychologii, Uniwersytet Śląski , Katowice 
 • 2005-2008
  Prorektor ds. Współpracy i Promocji Uniwersytet Śląski
 • 2008-2012
  Prorektor ds. Studenckich, Promocji i Współpracy z Zagranicą
 • 2006 – 2010
  Radna Rady Miasta Katowice
 • 1991-1995
  wykładowca, Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa
 • 1992-1994
  wykładowca, Centre de Formation de la Profession Baincaire /CFPB/, Paris
 • od 1995-2005 oraz 2012 do 2019
  dyrektor  Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego
 • od 1998
  profesor w Instytucie Psychologii , od 2007 do 2019 kierownik katedry 
 • Psychologii Pracy i Organizacji 
 • od 1996
  do nadal kierownik studium podyplomowego Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • od 2019  
  do nadal dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Promocji Kadr (ICPK) Uniwersytetu Śląskiego
 • Od 2017
  do nadal Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju Kadr 

Projekty

 • Koordynator. Analiza psychologicznych czynników indywidualnych promujących adaptację w sytuacji pandemii COVID-19. Uniwersytet w Montpellier, Francja, Valencian International University, Hiszpania, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Complutense w Madrycie, Hiszpania, Ghent University, Belgia, Uniwersytet Techniczny w Eindhoven, Holandia.  2020.
 • Kierownik projektu Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju kadr – think tank ds rozwoju kluczowych kompetencji kadr przyszłości dla polskiej nauki. 2019/2021 
 • Kierownik New European Industrial Relations (NEIRE): Mediation system effectiveness for collective organizational conflicts: A comparative study in Europe. 2015/2017
 • New European Industrial Relations: Expectations of Employers on Employee representatives’ roles, attitudes, and competencies to act as partners in social innovation 2012/2013
 • Projekt  “Job characteristics and human resource practices as antecedents of sustainable well-being at work at different career stages.” BELASOS  pod kierownictwem : Jose Maria Peiro,  Nazwa ośrodka (organizator): IDOCAL Uniwersytecki Instytut Badań Psychologii Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Rozwoju Organizacji i Jakości Życia w Pracy, Wydział Psychologii, Uniwersytet w Walencji, Hiszpania.2015/2018
 • Koordynator projektu Small Group Meeting “Post Master’s Education for Work and Organizational Psychology Practitioners: Towards Equal Ppportunities of Experience 19 – 21 września 2013, Katowice, finansowanie EAWOP
 • Koordynator projektu „Śląska Noc naukowców” 2012 (Researcher’s Night 2012 SIRENA Silesian Researchers Now! Realizowanego w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej
 • Projekt NCN: Kompetencje relacyjne jako determinanta skuteczności i wydajności kooperacji międzyorganizacyjnej 2012/05/BHS4/03635  OPUS (uczestnik projektu) 2012/2014
 • Koordynator zadania 49: „Podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.
 • European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) Baltic Alliance Area. Analysis of Work and Organizational Psychology gaps in higher education. Czas realizacji Styczeń – listopad 2011
 • Koordynator projektu „Śląska Noc naukowców” 2011 (Reseracher’s Night 2011 SIRIUS 287441)
 • Ekspert w projekcie Foresight „Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050.” Nr WND-POIG.01.01-00-007/08  realizowany przez Główny Instytut Górnictwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka poddziałanie 1.1.1.; 2009-2011
 • Projekt „Badanie kluczowych kompetencji kierowniczych wymaganych na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim”. Centrum Innowacji i Transferu  Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego (CITTRUŚ) listopad 2009 – grudzień 2010. Opracowanie raportów z badań.
 • Kierowanie przygotowaniem i złożeniem projektu pt. Zintegrowany system stymulowania innowacyjności na przykładzie tradycyjnego przemysłu wytwórczego” jako partner Głównego Instytutu Górnictwa” w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, priorytet 1, Działanie 1.1., podzianie 1.1.2 Wniosek został zakwalifikowany do wsparcia 2009.
 • Kompetencje psychologiczne i ich znaczenie dla efektywności gospodarki i jej innowacyjności. Badania własne Rezerwa Rektora; Numer tematu BR-06-1001-084-09)
 • Koordynacja zadania „Gap analysis of country resources against Advanced European Diploma (AED) Uzyskanie grantu na realizację zadania w ramach Baltic Area Alliance Board (BAAB) i European Association of Applied Psychology (EAWOP)
 • Uzyskanie grantu „Common Project Cross the Alliance – gap analysis of country resources” i  stworzenie bazy danych na temat psychologów pracy i organizacji w państwach rejonu baltyckiego od European Association of Work and Organizational Psychology
 • Udział w pracy Komitetu Baltic Area Alliance Board (BAAB). Udział w spotkaniu reprezentantów Estonii, Łotwy, Litwy Finlandii Tallin - 26 i 27 październik 09 w celu omówienia problemów psychologów pracy i organizacji w krajach regionu bałtyckiego. Efektem spotkania było wypracowanie wspólnych projektów dla doskonalenia specjalizacji WOP oraz badań naukowych 
 • Członek Interdyscyplinarmnego Zespolu ds Polskich Priorytetów Badawczych (powołanie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższeg 2007/2008) nr pisma
 • Koordynator zadania 49: „Podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. Uniwersytet Śląski 2008-2012
 • Przygotowanie aplikacji w ramach programu Grundvig „A European Model of Key Competences for Team Work  we  współpracy z  PSYCON Psychologische Unternehmensberatung Niemcy, West University Timisoara /Rumunia/, Laboratory of Organizational Psychology, Institute of Psychology, Kyiv, Ukraina, Tallinn University of Technology,     Estonia 2007
 • Koordynacja grantu w ramach International Visegrad Fund nr 7044-2004-IVF pt. “Common and different features of using young people potential at labour market /comparative study at Silesian, Karvina, Banska Bystrica and Bekescsaba region/ 2004-2005.
 • Pełnomocnik Rektora i koordynacja  realizacji projektu PL0008.05.01.002 Human Resources Development – Training for Employees of SMEs Śląskie Voivodship Poland EuropeAid/112593/D/SV/PL w ramach konsorcjum kierowanego przez Danish Technological Institute 2002-2003.
 • 1999-2005  koordynator  grantu rektorskiego Promocja Uniwersytetu Śląskiego poprzez stymulowanie, rozwijanie, kształtowanie wizerunku i zarządzania sobą przez absolwenta uczelni „Absolwent najlepszym promotorem Uniwersytetu. Losy absolwentów”.
 • Koordynacja projektu “Intensive Courses in Management” w ramach umowy Uniwersytetu Śląskiego z Pohjois-Savo Polytechnic 2002-2003.
 • Koordynacja projektu „Adults’ education for the restructured industrial regions. New Vocational Qualifications systems for Adults” w ramach programu Leonardo da Vinci LV/99/37/I.1.2.c/KPB/0081
 • Złożenie do KBN wniosku o grant na realizację projektu autorskiego „Psychologiczne uwarunkowania proaktywnych zachowań jednostek na rynku pracy”. Złożone 28.01.2003 r. 
 • Koordynacja programu Tempus Phare - System of Quality of Administrative Services /SQUADS/ JEP – 14324-99  koordynacja projektu 2.1. Academic management for deans and directors of institutes;
 • Koordynacja projektu Tempus JEP 14324-99 SQUADS System of Quality of Administrative Services TEMPUS JEP 14 324-99 2.2. Course for administrative directors /Strategic Planning/ 2001.
 • Udział w TEMPUS UM JEP – 14104-1999 TRAF – Transformation of Administration and Financial Services at Polish Universities, koordynacja Uniwersytet Wrocławski.
 • Uzyskanie grantu wydziałowego „Psychologiczne korelaty deinfluentyzacji” /dwukrotnie/ 1997-1998
 • W oparciu o środki pomocowe AID współtworzenie w ramach Steering Committee studiów podyplomowych „Restructuring of Local Governments Towards Sustainable Development of the Region” zorganizowanych w Uniwersytecie Śląskim przez Hubert H. Humphrey Institute of Public Affairs oraz Center for Nations in Transition – University of Minnesota, USA, Environmental Training Project, Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem oraz Szkołę Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego.
 • Opracowanie we  współpracy z Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, z którym Uniwersytet Śląski podpisał umowę o współpracy  projektu „Inkubator Innowacyjno-Technologiczny” w ramach  programu Phare-Struder 2 ;  
 • Współpraca z la Centre de Formation de la Profession Bancaire /CFPB/ Paryż, Francja w ramach opracowywania i prowadzenia szkoleń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi 1991 – 1996.
 • W ramach umowy zawartej z Funduszem Współpracy  10 lipca 1995 r i  Institute of Administration of University of New South Wales w Sydney, Australia współtworzenie Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego.

Współpraca w organizacjach międzynarodowych

Prezydent  Division 1 International Association of Applied Psychology 2018 - 2022 (z wyboru)
Członek Board of Representatives Alliance for Organizational Psychology 2018-2022
Reprezentant Polski w European Network of Organizational Psychology ENOP

Członek Rady  Naukowej Instytutu Naukowego IDOCAL (Institute for Research in Psychology of Human Resources, Organizational Development and Work Quality of Life), University of Valencia

Członek Rady Wydawniczej „Papeles del Psicologo” Ed. Publisher Consejo General De la Psicologia De spania University of Oviedo od 2017, 0,25, Q3
 

Najważniejsze publikacje

 1. Psychologiczne uwarunkowania innowacyjności (redakcja) „Chowanna” Tom 2 (35) ss.216 
 2. Zachowania człowieka w organizacji. Wyd. IV zmienione. Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2014 ss. 290
 3. Perspektywy psychologii pracy. Praca zbiorowa pod redakcja Małgorzaty Górnik-Durose i Barbary Kożusznik. Katowice 2006 ss.334
 4. L’udske zdroje v organizacji (współautor M. Vetrakova, J. Durian, M. Gabrysova,V. Malatek, M. Sekova/. Wyd. Univerzita  Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomika fakulta, Słowacja 2006 ss.230.
 5. Wpływ społeczny w organizacji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa  2005 ss.220
 6. Psychologia zespołu pracowniczego. Wydanie drugie poszerzone.  Wydawnictwo Uniwersytet Śląski  Katowice 2002 s.215
 7. Sztuka zarządzania sobą ./współautor M. Adamiec /. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2001 . ss.319 
 8. Zarządzanie zasobami ludzkimi Aktor. Kreator. Inspirator. Kraków 2000. Wydawnictwo AKADE /współautor M. Adamiec/. ss. ss.294 
 9. Podmiotowość zespołu pracowniczego w organizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1996 Katowice  ss.132
 10. Człowiek i zespół. Psychologiczna problematyka autonomii i uczestnictwa. Katowice 1992     Wydawnictwo  Uniwersytetu Śląskiego.ss.144 

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody Rektora Uniwersytetu Śląskiego ( w latach 1975 – 2012, 25 nagród) 

Medal Komisji Edukacji Narodowej 25.IX.2000

Złota Odznaka za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego 24.06. 2008

Laur Studencki w kategorii Nagroda Honorowa 2011

Fellow International Association of Applied Psychology (IAAP) 2014